Password
Username
อบรมพนักงานขับรถ (ภาคปฏิบัติ) หลักสูตรเข้มข้น

(หลักสูตรที่2)

อบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ

หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และการดูแลรักษารถยนต์ (หลักสูตรเข้มข้น)

(ระยะเวลา 2 วัน) เริ่ม 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Gcardriving Room


อัตราค่าอบรม         4,500 บาท/คน  อบรมครั้งละ 10-30 คน/คอร์ส

หัวข้อการอบรม   :หัวข้อในการบรรยาย เน้นสิ่งที่พนักงานขับรถมืออาชีพควรทราบ แบบเข้มข้นทุกแง่มุมที่จำเป็นในการใช้งานในชีวิตประจำวันจริง เกี่ยวกับ จรรยาบรรณพนักงานขับรถมืออาชีพ   กฎจราจรเพื่อความปลอดภัย เทคนิคการขับในสถานการณ์ต่างๆ  อย่างไรให้ปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด   เทคนิคการขับรถที่ควรทราบและจำเป็น  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีรถเฉี่ยวชน  และการดูแลรักษารถยนต์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง เพื่อเน้นให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนำใช้งานได้จริง
 
วิทยากร : บุคคลผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์มามากกว่า 8 ปี  จากประสบการณ์จริงที่ถ่ายทอดได้จากปัญหาจริงที่เคยเกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขและการที่เหมาะสำหรับพนักงานขับรถมืออาชีพเชิงลึก
 
เหมาะสำหรับ.-
1.     บุคคลทั่วไป, ผู้มีอาชีพขับรถ  ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย  และการดูแลรักษารถยนต์  

2.     หลักสูตรนี้  เน้นการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ควบคู่กัน  ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือทำจริงในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด  เพื่อเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพขั้นสูงต่อไป


** หากท่าน เป็นพนักงานขับรถ หรือขับขี่รถยนต์ แล้วต้องการเป็นมืออาชีพ เราช่วยท่านได้ หรือบริษัทที่ต้องการอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ เราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้

** สอบถามรายละเอียดหลักสูตร เพิ่มเติมได้ โทร 085-2440327 และ 085-2440977


ผู้ประกาศ
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
23 ส.ค. 2557


Please signin or signup

 
บริการฝึกอบรมการใช้งานรถยก,คนขับรถมืออาชีพ

Engineering,Electrical,Mechanical

การประยุกต์ทางวิศวกรรม,เครื่องมืออุตสาหกรรม
เครื่องมือช่างโรงงาน,วิศวกรรม,วางแผนการผลิต