Password
Username
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ  : 
                 ขับรถใครๆ ก็ขับได้  แต่จะให้แตกต่างและเป็นมืออาชีพ บริษัท จี เทค ไทม์ เทรนนิ่ง  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ช่วยคุณได้

                หลักสูตร การอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะพนักงานขับรถในด้านต่างๆ  เพื่อให้มีความรอบรู้และมีทักษะที่ส่งเสริมอาชีพให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จ  และช่วยบริษัทลูกค้าลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง หรือลดผลเสียจากพนักงานขับรถที่ขาดทักษะ  ซึ่งทำให้อายุการใช้งานรถคันนั้นเสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น  การอบรมจะแนะนำวิธีการดูแลรักษารถให้ใหม่และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  การถนอมรถและเครื่องยนต์ ให้มีอายุการใช้นานมากขึ้น  และสิ่งสำคัญในการให้บริการของพนักงานขับรถมืออาชีพ ทำอย่างไรให้ผู้ใช้บริการประทับใจ

             หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับใครบ้าง  : เหมาะสำหรับผู้ขับขี่รถทุกคน และ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการมีความรู้ความชำนาญด้านเกี่ยวกับรถยนต์ด้านต่างๆ  ดีมากยิ่งขึ้น  และความรู้ดังกล่าวยังเป็นประโยชน์กับพนักงานขับรถมืออาชีพ  ส่งผลให้ได้รับงานที่ดี รายได้ที่ดีขึ้น  เนื่องจากความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปใช้ทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ
ลำดับ
หลักสูตร
สัมมนา (วัน)
ข้อมูล
1
การขับรถเขิงป้องกันอุบัติเหตุและการดูแลรักษา
รถยนต์ (ภาคปฏิบัติ) เบื้องต้น
1 วัน
2
การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ และการดูแลรถยนต์
(ภาคปฏิบัติ) หลักสูตรเข้มข้น
2 วัน
3
English for service driver
(ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ)
1 วัน
4
สร้างพนักงานขับรถมืออาชีพ (หลักสูตรเร่งรัด)
4 วัน
5
สร้างพนักงานขับรถมืออาชีพ (หลักสูตรเข้มข้น)
6 วัน
6
สร้างพนักงานขับรถมืออาชีพ มีหัวใจบริการ
(Service Mind)
1 วัน
7
การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยในถูกวิธี 
(Forklift Training)
1 วัน


** หากท่าน เป็นพนักงานขับรถ หรือขับขี่รถยนต์ แล้วต้องการเป็นมืออาชีพ เราช่วยท่านได้ หรือบริษัทที่ต้องการอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ เราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้


** สอบถามรายละเอียดหลักสูตร เพิ่มเติมได้ โทร 085-2440327 และ 085-2440977


ผู้ประกาศ
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
2 ก.ย. 2557


Please signin or signup

 
บริการฝึกอบรมการใช้งานรถยก,คนขับรถมืออาชีพ

Engineering,Electrical,Mechanical

การประยุกต์ทางวิศวกรรม,เครื่องมืออุตสาหกรรม
เครื่องมือช่างโรงงาน,วิศวกรรม,วางแผนการผลิต