Password
Username
Aboutus

เกี่ยวกับเรา

          เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงและเชี่ยวชาญในการอบรม สอนขับรถ และดูแลรักษารถยนต์ บริษัทฯ มีแผนดำเนินงานที่จะขยายงานบริการด้านการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในด้านการขับรถ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี เราจึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน (AEC) อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดคามเสียหาย การสูญเสียต่าง ๆ จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อพนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ


Ask Professionals For business advice!

Save Time Save MoneyGrow and Succeed!

Good Solutions For Your Business!
ผู้ประกาศ
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
26 ก.ย. 2557


Please signin or signup

 
บริการฝึกอบรมการใช้งานรถยก,คนขับรถมืออาชีพ

Engineering,Electrical,Mechanical

การประยุกต์ทางวิศวกรรม,เครื่องมืออุตสาหกรรม
เครื่องมือช่างโรงงาน,วิศวกรรม,วางแผนการผลิต