Password
Username
Services

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร(พนักงานขับรถ)

การ ขับรถอย่างมืออาชีพ ขับรถอย่างมีทักษะที่ถูกต้อง คุณทำได้ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน (AEC) อย่างมีประสิทธิภาพ Ggtechtime จึงเปิดคอร์สติวเข้ม สำหรับพนักงานขับรถผู้บริหารและพนักงานขับรถ Forklift เพื่อลดความสูญเสียต่อพนักงานและต่อบริษัทฯ

Train and Seminar Provision

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ให้ได้รับความรู้เรื่องวิศวกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา กระบวนการผลิต / ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรอุปกรณ์ และการบริหารจัดการทรัพยากร  

Designated Factory

 

วิเคราะห์แก้ไขปัญหาการใช้พลังงานโดยอาศัยข้อมูลการใช้พลังงานในอดีตที่ผ่าน มา ของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ปริมาณการผลิตสินค้า ปริมาณพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่ใช้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินประสิทธิภาพและการวางแผนการใช้พลังงานต่อไปใน อนาคต ประเมินรูปแบบการใช้พลังงานในแต่ละช่วงเวลา ระบุการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 

Designated Buildings

ออกแบบการจัดวางสายการผลิตภายในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต ให้สามารถลดต้นทุนการผลิต มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ วัตถุดิบ สารเคมี น้ำและพลังงาน ในการผลิตอย่างอย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ 

Energy Software

ออกแบบ Software ช่วยผู้ใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูล ประสิทธิภาพในการใช้ พลังงานหลักต่อผู้ควบคุมในหน่วยงาน โดยจะมุ่งเน้นถึงความ เป็นจริงในการทำงาน สภาวะงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก เช่น การควบคุมระบบการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติ เป็นต้นผู้ประกาศ
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
26 ก.ย. 2557


Please signin or signup

 
บริการฝึกอบรมการใช้งานรถยก,คนขับรถมืออาชีพ

Engineering,Electrical,Mechanical

การประยุกต์ทางวิศวกรรม,เครื่องมืออุตสาหกรรม
เครื่องมือช่างโรงงาน,วิศวกรรม,วางแผนการผลิต