Password
Username
หลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์

(หลักสูตรที่6)  

หลักสูตรฝึกอบรม การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยในถูกวิธี
(Forklift Training)
 
ระยะเวลา 1 วัน (6 ชม.)

 
- เหมาะสำหรับ.-
 พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ ที่มีประสบการณ์หรือต้องขับรถฟอร์คลิฟท์เป็นแล้ว   หัวหน้างาน ที่มีพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ อยู่ในความดูแล
 
วัตถุประสงค์
 
 - เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองคืประกอบต่าง ๆ ของรถ Fork Lift
 - เพื่อส่งเสริมทักษะการขับรถ Fork Lift ให้ถูกวิธีและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 - เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยกประจำวัน
 - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 
หัวข้อการอบรม

ช่วงเช้า

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถยก (Forklift)
 - กฎหมายเกี่ยวกับรถยก
 - ลักษณะและองค์ประกอบของรถยก
 
2.การตรวจสอบและการบำรุงรักษารถ (Forklift)
 - การบำรุงรักษารถยก
 - การตรวจสอบรถยก
 - ป้ายสัญลักษณ์เกี่ยวกับรถยก
 - ความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก
 
ช่วงบ่าย (ภาคปฏิบัติ)

3.การฝึกภาคปฏิบัติในการใช้รถยก
 - การทดสอบความสามารถการขับรถยก ในสนามทดสอบ
4.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน


** หากท่าน เป็นพนักงานขับรถ หรือขับขี่รถยนต์ แล้วต้องการเป็นมืออาชีพ เราช่วยท่านได้ หรือบริษัทที่ต้องการอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ เราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้

** สอบถามรายละเอียดหลักสูตร เพิ่มเติมได้ โทร 085-2440327 และ 085-2440977

ผู้ประกาศ
ความประทับใจ
วันลงประกาศ
23 ส.ค. 2557


Please signin or signup

 
บริการฝึกอบรมการใช้งานรถยก,คนขับรถมืออาชีพ

Engineering,Electrical,Mechanical

การประยุกต์ทางวิศวกรรม,เครื่องมืออุตสาหกรรม
เครื่องมือช่างโรงงาน,วิศวกรรม,วางแผนการผลิต